Fundacja Akcja Animacja w likwidacji


Warszawa, 14 czerwca 2024

Likwidator Fundacji Akcja Animacja z siedzibą w Warszawie, ul. Noskowskiego 10 m. 58, 02-746 Warszawa, KRS: 0000412080, REGON: 146027684, NIP: 5213628096 zawiadamia, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 13.06.2024 r. sygnatura sprawy WA.XIII NS-REJ.KRS/026549/24/852 dokonał w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej wpisu o otwarciu likwidacji Fundacji w związku z wyczerpaniem środków finansowych i majątku Fundacji.

Niniejszym wzywa się wszystkich wierzycieli Fundacji, aby w terminie 1 miesiąca od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia, zgłosili swoje wierzytelności na adres mailowy likwidatora: fundacja@akcjaanimacja.edu.pl

Elżbieta Sokołowska
Likwidator