RODO


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych jest Fundacja Akcja Animacja, mająca siedzibę w Warszawie, 02-746, ul. Noskowskiego 10. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email admin@akcjaanimacja.edu.pl.

Fundacja Akcja Animacja wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email admin@akcjaanimacja.edu.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Fundację Akcja Animacja oraz korzystania przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji projektów edukacyjnych Fundacji Akcja Animacja oraz przekazywania informacji o bieżących działaniach Fundacji Akcja Animacja. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów (przykład: sądowi, Policji).

Pani / Pana dane będą przetwarzane w okresie 1 roku od dnia ich udostępnienia Fundacji Akcja Animacja.

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem udziału w projektach edukacyjnych realizowanych przez Fundację Akcja Animacja.