Statut


Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja Akcja Animacja, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Elżbietę Sokołowską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym, sporządzonym przez notariusza – Annę Zaborowską-Nowocień prowadzącą Kancelarię Notarialną przy. ul. Marszałkowskiej 24/26 lok.14

§ 2
1. Siedziba Fundacji mieści się przy ul. Noskowskiego 10 m.58, 02-746 Warszawa, w województwie mazowieckim.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. edukacji.

§ 4
1. Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.
2. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach.

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5
Fundacja przyjmuje za swoje zadanie krzewienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o historii
i współczesnych dokonaniach polskiej i światowej animacji oraz wspieranie i rozwój talentów młodych twórców i ich rozwoju w tej dziedzinie sztuki.

§ 6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizowanie zajęć edukacyjnych, wykładów, warsztatów, projekcji, przeglądów filmowych, wystaw, konkursów i festiwali oraz tworzenie publikacji i rozwijanie platform e-learningowych.

Majątek i dochody Fundacji

§ 7
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 8
Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
• darowizn, spadków, zapisów,
• prowadzenia zajęć edukacyjnych,
• subwencji, dotacji, grantów,
• dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz,
• dochodów z ruchomego i nieruchomego majątku Fundacji i należących do niej praw majątkowych, w tym także odsetek od lokat bankowych,
• dochodów ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy organizowane przez Fundację,
• innych źródeł.
Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Władze Fundacji

§ 9
Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd Fundacji

§ 10
1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym Prezesa i jest powoływany przez Fundatora na czas nieokreślony.
2. Nowych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu, powołują aktualni członkowie Zarządu, na drodze jednomyślnie podjętej uchwały.
3. Fundatorowi przysługuje prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego członków, w tym Prezesa, w każdym czasie.
4. Prezesowi służy prawo odwołania w każdym momencie każdego z członków Zarządu w przypadku podjęcia przez niego działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Fundacji, nieprzestrzegania przez członka Zarządu Statutu Fundacji, nie wywiązywania się przez członka Zarządu z nałożonych obowiązków, a także z powodu choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji członka Zarządu.
5. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje:
1) z chwilą śmierci,
2) w przypadku złożenia przez członka Zarządu pisemnej rezygnacji,
3) w razie odwołania.

§ 11
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1. kierowanie działalnością Fundacji,
2. realizacja celów statutowych,
3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
5. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów i dotacji,
6. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
7. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

§ 12
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przysyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. Prezes Zarządu przewodniczy posiedzeniom Zarządu i kieruje jego pracami.
4. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów.
W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie, na podstawie stosunku cywilnoprawnego, także nieodpłatnego lub na podstawie stosunku pracy.
7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Prezes Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 13
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 10 000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Postanowienia końcowe

§ 14
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 15
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 16
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego
ds. edukacji.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji
o zbliżonych celach.

Statut został przyjęty dnia 22.02.2016

Elżbieta Sokołowska
Prezes Zarządu

Michał Mróz
Wiceprezes Zarządu